Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế và in ấn thẻ nhân viên, kiểm soát vào ra, thẻ sinh viên, thẻ thành viên, thẻ bệnh viện, thẻ ngân hàng, thẻ khuyến mãi, thẻ quà tặng, thẻ thanh toán, v.v…

 

EmployeeIDcardFront

Thẻ Nhân Viên (Mặt trước)

EmployeeIDcardBack

Thẻ Nhân Viên (Mặt Sau)

StudentCardFront

Thẻ Sinh Viên – Học Sinh (Mặt Trước)

StudentCardBack

Thẻ Sinh Viên – Học Sinh (Mặt Sau)

MemberCardFront

Thẻ Thành Viên (Mặt Trước)

MemberCardBack

Thẻ Thành Viên (Mặt Sau)

????????????????????

Thẻ Quà Tặng – Khuyến Mãi (Mặt Trước)

????????????????????

Thẻ Quà Tặng – Khuyến Mãi (Mặt Sau)

?????

Thẻ Thành Viên (Mặt Trước)

?????

Thẻ Thành Viên (Mặt Sau)